apqp-wind tuv-logo

+90(232)7001030 | info@xgen.com.tr

#neXtGENeration engineering

ISO9001:2015 (TR)

ISO9001:2015 (ENG)

ISO14001:2015 (TR)

ISO14001:2015 (ENG)

ISO45001:2018 (TR)

ISO45001:2018 (ENG)


KALİTE POLİTİKAMIZ

İME Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüm hizmetlerinde kaliteyi ve sürekli gelişmeyi bir temel şart ve yaşam tarzı olarak benimsemiştir. Kuruluşumuz, tüm iş süreçlerinde üstün kaliteyi şartlarını oluşturmak ve sürdürmek amacıyla Entegre Yönetim Sistemi’ ni oluşturmuştur. Yönetim sistemimiz ilgili tüm paydaşlarımıza beklediklerinin ötesinde niteliklerde hizmet sağlayan çıktılar üretmektedir. Kuruluşumuz personeli müşteri memnuniyetini sağlama konusunda çalışmaktadır. 

Kalite yolculuğumuzda politikamız;

ü Çalışmalarımızı ulusal ve uluslararası yasal şartlar, standartlar ve müşteri şartları doğrultusunda yürütmek,

ü Ürünlerimizi en iyi niteliklerde, planlamalara uygun ve en iyi şartlarda müşteriye ulaştırmak,

ü Kaliteyi etkileyen riskleri bilmek ve bu risklere karşı önlemler alırken bu önlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek fırsatları değerlendirmek, kalite amaçlarımıza ulaşmamızı önleyebilecek riskleri ortadan kaldırmak, bu konuda gereken önlemleri almak, olası iyileştirme fırsatlarını değerlendirerek yönetim sistemi performansımızı artırmak,

ü Tüm süreçlerimizde ortaya çıkabilecek uygunsuzlukları en başında önlemek, oluşan uygunsuzluklar için ise gereken düzeltmeleri ve tekrarını önlemek amacıyla gereken düzeltici faaliyetleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmek,

ü En değerli kaynağımız olan insan kaynağımız başta olmak üzere tüm kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak, bu amaçla eğitimler, makine ve ekipmanlar için planlı bakımlar yapmak ve tedarikçi performanslarını izlemek,

ü Müşteri memnuniyeti odaklı düşünmek, müşterilerin görüş ve şikayetlerini sorgulamak, araştırmak ve çözmek için çalışmak,

ü Kuruluşumuz organizasyon yapısında liderlik fonksiyonlarını kurumsallaştırmak, projeler ve kurumsal çalışmalarda ekip çalışması anlayışını yerleştirmek,

ü Çalışan her personelimizin kariyerini ve kişisel gelişimini önemsemek ve desteklemek, kuruluş olarak bu gelişmeye katkı sağlamak,

ü Kalite amaçlarının gerçekleştirilmesi için tüm personelimizin katılımını sağlayan bir yapı oluşturmak, görev ve sorumluluklarını belirlemek ve yönetmek,

ü Ürün ve hizmet kalitesini her aşamada denetlemek, tedarikçilerimiz, yüklenicilerimiz ve paydaşlarımızın katılımı ile sunulan kalitenin yükseltilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak,

ü Gelişen teknolojiyi kullanarak, bilgi altyapımızı geliştirmek ve modern ve çağdaş bir yönetim sistemi oluşturmak,

ü Kaliteyi etkileyen tüm unsurları izlemek, değerlendirmek ve uygunluğunu sürekli gözden geçirmektir.


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

İME Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak çalışmalarımızda önce iş sağlığı ve güvenliği şartlarını sağlamayı benimsemiştir. Kuruluşumuzun her çalışmasında ve tüm çalışma alanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği şartlarını oluşturuyoruz ve koruyup sürdürüyoruz.

Kuruluşumuz bünyesinde yürürlükte olan yasal şartlar ve standartlara uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği şartlarını da içeren Entegre Yönetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu sistem tüm ilgili tarafları, personelimizi, tedarikçilerimizi, müşterilerimizi ve ziyaretçileri kapsamaktadır.

Sağlıklı ve güvenli çalışma şartları ve çalışan sağlığının korunması için politikamız;

ü Yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklerle İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki ulusal ve uluslararası kurallara uygun şekilde çalışmak,

ü Tüm çalışmaların güvenli olması için personelimize koruyucu ekipman ve güvenli malzeme sağlamak,

ü Her çalışma öncesinde ve çalışmalar süresince iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı gereken tüm önlemleri almak,

ü İnsana saygılı, güvenli, şiddetten uzak ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı desteklemek,

ü Olası mesleki hastalıkları önlemek amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,

ü Güvenli çalışma şartlarını oluşturmak için personelimize, yüklenici, müşteri ve ziyaretçilere bilgilendirmeler yapmak,

ü İşin daha güvenli yapılmasını sağlamak amacıyla insan gücü ile yapılan işleri en aza indirmek, bu amaçla gerekli makine ve ekipmanları sağlamak,

ü Yapılacak çalışmalara ilişkin iş talimatlarını ve kuralları oluşturmak, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak,

ü İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla gereken araştırma ve incelemeleri yapmak,

ü Ramak kalma ve hasarsız olayları belirlemek, değerlendirmek ve önlem alınmasını sağlamak,

ü Çalışma alanlarımızda düzenli olarak denetimler ve kontroller gerçekleştirmek,

ü Çalışanlarımızın ve tedarikçi personellerinin yaptığı işleri ve bu işlerin tehlikelerini bilmesi için eğitimler vermek, çalışanların sisteme katılımlarını sağlamak,

ü Çalışma şartlarını iyileştirmek için yenilikler yapmak, şartları geliştirmek,

ü Salgın hastalıklara yönelik gereken her türlü önlemi almak ve bu konuda bilinç oluşturmak,

ü İş sağlığı ve güvenliğini etkileyen tüm unsurları izlemek, değerlendirmek ve uygunluğunu sürekli gözden geçirmektir.


ÇEVRE POLİTİKAMIZ

İME Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. sağlıklı bir çevrede sürdürülebilir yaşam şartları, flora, fauna ve sağlıklı ve temiz bir habitatın gelecek nesillere bırakılacak en değerli miras olduğunun bilincindedir. Kuruluşumuz bu amaçla Çevre Yönetim Sistemi şartlarını da içeren Entegre Yönetim Sistemi oluşturmuş ve bu kapsamda çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Kuruluşumuz Entegre Yönetim Sistemi içinde tüm paydaşların çevre korumacı yaklaşımlarını ve çevreye pozitif katkılarını bir araya getirip faydalı çıktılara dönüşmesini sağlar.

Daha yaşanabilir bir dünya ve çevre için politikamız;

ü Çevreyi korumak, çevre kazalarını ve kirliliğini önlemek amacıyla kurallar oluşturmak ve personelimizin uymasını sağlamak,

ü Kuruluşumuz ve tedarikçilerimizin çalışmaları sırasında çevreye olan olumsuz etkileri önlemek, doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanımını sağlamak için yürürlükte bulunan yasal mevzuatlar ve uluslararası standartlara uygun çalışma yapılmasını sağlamak,

ü Çalışmalarımızı doğayla dost teknolojileri kullanarak gerçekleştirmek ve bunu teşvik etmek,

ü Sektörümüz ve faaliyet alanımız olan yenilenebilir ve temiz enerjiyi tanıtmak, tavsiye etmek ve bu konuda toplumsal bilinç oluşmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak,

ü Yaptığımız çalışmalar sırasında doğal kaynak kullanımını minimum seviyelere indirmek,

ü Atıkların azaltılması ve kaynağında sınıflandırılması için önlemler almak,

ü Yeniden değerlendirilebilir atıkları ayrı toplamak, geri dönüşüme göndermek ve bu konuda personelimizi bilinçlendirmek,

ü Enerji israfını önlemek ve enerji tasarrufu konusunda personeli ve paydaşlarımızı desteklemek,

ü Çalışma yaptığımız işyerlerinde toprak, su, hava ve gürültü kirliliğine yol açmadan çalışmak,

ü Çevre boyutlarının belirlenmesi ve çevre hedeflerinin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapmak,

ü Çevresel riskleri belirlemek, ortadan kaldırmak ya da kabul edilebilir seviyelere indirmek, alınan önlemlerin ortaya koyduğu fırsatları değerlendirerek sistem performansını artırmak,

ü Çevre performansı için düzenli denetim ve kontroller gerçekleştirmek,

ü Personelimizi atık yönetimi ve çevre koruma konusunda bilinçlendirmek, eğitmek, sisteme katılımını sağlamak,

ü Doğal kaynakların korunması için hedefler ortaya koymak ve bu hedefleri gerçekleştirmek için çaba göstermek,

ü Çevre performansını etkileyen tüm unsurları izlemek, değerlendirmek ve uygunluğunu sürekli gözden geçirmektir.

Genel Müdür